สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

           

 

           หากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การที่องค์กรจะเติบโตและอยู่รอดได้ ต้องอาศัยคนเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และการที่จะขับเคลื่อนคนได้ต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังจิตใจคนในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership / Belongings)” องค์กรชั้นนำในปัจจุบันหลายแห่งจึงหันมาให้ความสนใจทุ่มเทในการเสริมสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กร


            หลักการและเหตุผล

            หลักสูตรนี้ PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร โดยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ “4ส” ของ Modern Training Model คือ

             1.      สาระ (Concept & Theory) จากความรู้ภาคแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

             2.      ส่วนร่วม (Participate) จากการทำ 4 Workshop ร่วมระดมความคิดเห็น

             3.      สุขสนุกสนาน (Happiness & Enjoy) จาก 5 เกมและกิจกรรม ที่ปลูกจิตใจการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

             4.      และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยการร่วมสร้างแนวทางหลังอบรมในการ Implement จริงของผู้เข้ารับการอบรม ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

             ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ Learning by Activity  เพื่อช่วยจุดประกายและเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรของท่าน มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่วางไว้


              วัตถุประสงค์

1.      เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

2.      เป็นการจุดประกายความคิดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership / Belonging)